به زودی با تمام توان در کنار شما خواهیم بود

به زودی پروازهای هواپیمایی سیتار به ایران و از ایران به سایر کشور ها آغاز می گردد